!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> תנאי הנפקת כרטיס Visa נטען

 תנאי הנפקה כרטיס נטען

 חברת Cal, המובילה בתחום כרטיסי האשראי בישראל, עוסקת בהנפקת וסליקת כרטיסי אשראי של המותגים המובילים ויזה, מסטרקארד ודיינרס

הגדרות

"Cal" ו/או "החברה" - כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, שהיא המנפיקה של כרטיסי "ויזה" visa" נטען"
ו/או כל חברת בת שלה ו/או מי מטעמה ו/או מי שיבוא במקומה;
"בנק דיסקונט" - בנק דיסקונט לישראל בע"מ;
"הארגון הבינלאומי" - הארגון הבינלאומי שהוא הזכיין של מותג הכרטיס מסוג "ויזה";
"החוק" - חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו - 1986;
"הלקוח" או "המחזיק" - מי שמחזיק את הכרטיס שהונפק לפי הסכם זה;
"הקוד הסודי" - מספר אשר יימסר למחזיק ואשר יאפשר לו את השימוש לרכישת מוצרים או שירותים או למשיכת כספים ממכשיר אוטומטי, ככל שיידרש לצורך אלה - שימוש באותו קוד סודי;
"השער היציג" - השער היציג למט"ח הרלוונטי הנקבע על-ידי בנק ישראל והידוע במועד עיבוד העסקה, אולם, אם בנק ישראל יפסיק לקבוע שער יציג כאמור, יהווה הממוצע בין שער העברות קנייה לבין שער העברות מכירה, הנהוגים בבנק דיסקונט, השער יציג;
"השער המקובל" - השער שבו נוהג בנק דיסקונט, בעת הרלוונטית, למכור ללקוחותיו דולרים תמורת שקלים, בגין העברות או המחאות, בתוספת עמלת חליפין וכל מס, היטל, תשלומי חובה או תשלומים אחרים כיוצא בזה;
"יום עסקים"- כל יום למעט הימים שנקבעו על-ידי המפקח על הבנקים כימים שאינם ימי עסקים בנקאיים והם יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות, תשעה באב וכן כל יום אחר שייקבע על-ידי המפקח על הבנקים כיום שאינו יום עסקים בנקאי; וביחס לשוברים במטבע חוץ או שוברים בגין עסקות בחו"ל אשר הלקוח ביקש מהחברה לחייב חשבונו במטבע חוץ בגינם - יום עסקים שבו בנק דיסקונט מבצע בפועל עסקות במטבע החוץ הרלוונטי בלא הגבלה בסכומי העסקות ובנק דיסקונט מפרסם בו שערי העברות והמחאות;
"כרטיס" - כרטיס/י פלסטיק הנושא את השם visa" נטען" שהונפק לפי הסכם זה, ושתמורתו שולמה מראש על ידי מאן דהוא.
"מוצר" - כל נכס, למעט שטרי כסף ומעות שהם הילך חוקי בישראל או מחוץ לישראל ולמעט מסמך סחיר;
"מכשיר אלקטרוני" - מכשיר אלקטרוני, ובו תכנה לקריאת כרטיסים מגנטיים, לביצוע אישורים ו/או לרישום עסקות ולהעברתן למרכזי תפעול לביצוע בפועל של התנועות, המופעל, בין היתר, באמצעות כרטיס;
"ספק" או "בית עסק" - אדם או תאגיד הנוהגים לספק כנגד הכרטיס למחזיקים בכרטיס, מצרכים, שירותים, זכויות, מקרקעין או כספים - בין בישראל ובין מחוץ לישראל;
"עסקה" - רכישת מוצר ו/או שירות וכן כספים שנמשכו באמצעות הכרטיס;

הכרטיס והשימוש בו


1.1 הכרטיס מאפשר לאוחז בו ו/או למי שבחזקתו מצוי מספר הכרטיס, לרכוש מוצרים ו/או שירותים בכל עסק בארץ ובעולם המכבד כרטיסי "ויזה" והמשתמש במכשירי מכר אלקטרוני, וזאת למעט בתי העסק בענפים הבאים: דלק, תיירות, המלונאות, חברות השכרת רכב, ומכשיר השכרת וידאו אוטומטיים, חלפני / העברות כספים והימורים. במידה וקבלת את הכרטיס עם צופן סודי האוחז בכרטיס יוכל אף לבצע משיכות מזומנים ממכשירי בנק אוטומטים באמצעות הצופן (להלן: "כרטיס ATM")., והכל עד לסכום הצבור בכרטיס, כמפורט בכתב זה.


1.2 הכרטיס אינו מהווה כרטיס חיוב, כהגדרת מושג זה בחוק כרטיסי חיוב.


1.3 הכרטיס הוא לשימוש רב פעמי, ואינו מאפשר טעינה חוזרת.


1.4 הכרטיס יוטען על ידי הלקוח בסניפי בנק הדואר המורשים לכך בערך של לפחות 250 ש"ח ועד 1,000 ש"ח בלבד, וזאת כנגד תשלום עמלה.

1.5 על המחזיק בכרטיס לחתום על גב הכרטיס קודם לשימוש בו.

1.6 עם קבלת בקשה לאישור מאת בית עסק ו/או מידי סולק אחר, לרבות מידי הארגון הבינלאומי, כשמספר הכרטיס צוין בו, תקזז Cal את סכום העסקה מהסכום שבו הוטען הכרטיס.


1.7 ניסה המחזיק בכרטיס לבצע עסקה מעבר לסכום הצבור בכרטיס תיענה הבקשה בסירוב.


1.8 לא דיווח בית העסק ו/או הסולק על העסקה בתוך 30 יום ממועד מתן האישור לעסקה על ידי Cal יוחזר סכום העסקה לסך הצבור בכרטיס. למען הסר ספק מובהר כי במסגרת 30 הימים בהם רשאי בית העסק ו/או הסולק לדווח על העסקה ל-Cal יחשב סכום האישור כסכום שנגרע מהסכום הצבור בכרטיס וזאת גם אם העסקה לא בוצעה בפועל.


1.9 הוחזר המוצר שנרכש באמצעות הכרטיס, יבוצע ההחזר בהתאם למדיניות בית העסק.


1.10 Cal לא תשא באחריות כלשהי אם ספק יסרב לכבד את הכרטיס; כמו כן, לא תהיה Cal אחראית בקשר להספקתם, כמותם, טיבם או איכותם של מוצר או שירות, שנרכשו על-ידי המחזיק או שסופקו לו.
1.11 אין להשתמש בכרטיס לקבלת מזומנים שלא ממכשיר אוטומטי למשיכת מזומנים או מתאגיד בנקאי או כתשלום בעבור מסמך סחיר או לפירעון אשראי או כערבות לאשראי או לתשלום שנעשה לפני כן, באמצעי תשלום אחר בעבור עסקה.

1.12 לא ניתן לבטל עסקה ו/או חלק מעסקה שבוצעה באמצעות הכרטיס אלא בהסכמת בית העסק. ביטול העסקה יבוצע באמצעות מכשיר המכר האלקטרוני של בית העסק בלבד. השבת סכום העסקה המבוטלת לסכום הצבור בכרטיס תתבצע בתוך 3 ימי עסקים מהיום בו דיווח בית העסק על ביטול העסקה ל-Cal, ובלבד שהיה בידי Cal היכולת לחייב את חשבון בית העסק בסכום עסקת הביטול.

המרת מטבע חוץ

 

היה סכום החיוב בשובר נקוב במטבע חוץ או שהעסקה בוצעה בחו"ל (לרבות עסקה ברשת האינטרנט אשר בבית עסק שמושבו בחו"ל או בבית עסק שמושבו בארץ ואשר הדיווח בגין העסקה נתקבל מהארגון הבינלאומי), יחויב הכרטיס במטבע ישראלי על-פי המנגנון כלהלן:


1.13 אם העסקה נקובה במטבע אשר בנק ישראל מפרסם בעבורו שער חליפין יציג, יומר סכום החיוב על-פי אותו שער יציג כפי שהוא ביום קליטת העסקה במחשבי Cal, ותגבה עמלה המרה בשיעור של 2 אחוזים.


1.14 אם העסקה נקובה במטבע אשר בנק ישראל אינו מפרסם בעבורו שער חליפין יציג או בש"ח, יומר סכום החיוב ממטבע המקור לדולר ארה"ב על-פי שער מכירה החל בארגון הבינלאומי ביום ביצוע ההמרה על-ידי הארגון הבינלאומי, ולאחר מכן יומר סכום החיוב מדולר ארה"ב לש"ח על-פי שער יציג, כפי שהוא ביום קליטת העסקה במחשבי Cal, ותיגבה עמלה כמפורט בשיעור של 2 אחוזים.


2. הסדרי האשראי והטבות אחרות
לקוח המחזיק בכרטיס לא יהיה רשאי לרכוש מוצרים באשראי (לדוגמא עסקאות קרדיט, תשלומים, עדיף , 30 + וכו'). לקוח המחזיק בכרטיס לא יהיה זכאי ליהנות מן ההטבות המוצעות ללקוחות Cal לרבות הנחות, מבצעי עידוד רכישות, נקודות, מתנות, מוצרים במחיר מיוחד, ביטוח נסיעות חו"ל וכו'.

דיווח

פירוט העסקאות שנעשו באמצעות הכרטיס והיתרה ימצא באתר האינטרנט www.cal-online.co.il ובטלפון 03-5725512.

משיכת כספים במכשיר אוטומטי


2.1 ברכישת כרטיס ATM תימסר עם הכרטיס, גם מעטפה סגורה ובה הקוד הסודי אשר ישמש לביצוע המשיכות. מובהר כי סכום זה אינו מכסה את סכום העמלה אשר עשוי להיגבות על ידי מפעיל המכשיר האוטומטי בו בוצעה המשיכה, אשר תיגבה, ככל שתיגבה, במצורף לסכום המשיכה בפועל.

2.2 הקוד הסודי אינו ניתן לשחזור.


2.3 משיכת כספים ממכשיר אוטומטי תעשה על-פי ההוראות המופיעות על גבי המכשירים או לצידם או על גבי המסך של המכשירים.

2.4 המכשירים האוטומטיים לא מתופעלים על-ידי Cal. אי לכך, המחזיק פוטר את Cal מכל אחריות בגין כל נזק או הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, אם יגרמו כתוצאה מתקלה כלשהי במכשירים או באמצעי תקשורת כלשהם, או מפאת חוסר כסף במכשירים אלה.


2.5 לשם הקטנת הסיכון לאובדן כספי עליך לשמור את הקוד הסודי שלא בצמוד לכרטיס.


אובדן, גניבה, זיוף ושימוש לרעה בכרטיס ו/או בפרטיו


2.6 המחזיק בכרטיס ו/או בעליו יהיו אחראים לכל שימוש שיעשה בכרטיס ו/או בפרטיו, וזאת גם אם נעשה בכרטיס שימוש לאחר שהכרטיס אבד הכרטיס או נגנב או נעשה בו ו/או בפרטיו שימוש לרעה בדרך אחרת.


2.7 Cal לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה משימוש בכרטיס ו/או בפרטיו.


3. דמי הנפקה
הלקוח מתחייב לשלם ל-Cal דמי הנפקה בשיעור המפורט בטבלת העמלות של חברת Cal.

תוקף הכרטיס, ביטולו והחלפתו


3.1 תוקפו של הכרטיס הוא רק עד למועד התוקף הנקוב בו. לאחר מועד זה, הכרטיס לא יכובד, ואולם ניתן יהיה לפדות את יתרת הסכום הטעון בכרטיס בסניפי בנק הדואר המורשים עד שישה חודשים לאחר המועד הנקוב, וזאת כנגד הצגת תעודת זהות. לאחר אותו מועד לא יהיה ניתן לפדות את הסכום הטעון בכרטיס.


3.2 במקרה בו בעל הכרטיס אינו מעוניין בכרטיס ו/או במקרה בו הושחת ו/או נפגם הכרטיס, בעל הכרטיס יהא רשאי לפנות לאחד מסניפי בנק הדואר המורשים, להציג תעודת זהות, ולקבל את יתרת הסכום הטעונה בכרטיס נכון לאותו מועד במזומן.


4. ביטול הכרטיס על-ידי Cal
4.1 בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, תהיה Cal רשאית לבטל או להשעות לאלתר את זכות הלקוח להשתמש בכרטיס:
א. התשלום אותו שילם הלקוח בגין הכרטיס חולל.

המחאת זכות למפיץ וזכויות המפיץ


Cal רשאית למסור את הפצת הכרטיסים למפיץ ורשאית היא גם להמחות את זכויותיה לפי הסכם זה לגוף אחר לרבות, לאותו מפיץ. פרסמה Cal הודעה על המחאת זכויותיה כאמור לגוף אחר יעמדו לאותו אחר כל הזכויות שיש ל-Cal לפי הסכם זה או נספח מנספחיו.

ויתור על סודיות והגנת הפרטיות
4.2 הלקוח מאשר, כי ידוע לו שהמידע שנמסר על ידו ל-Cal ומידע אודות המשיכות שנעשו באמצעות הכרטיס יועבר במידת הצורך, למטרות מימוש כתב זה, לחברות כרטיסי אשראי אחרות, אם הדבר יהיה נחוץ למטרות כתב זה.

הודעות והוראות
4.3 הלקוח יהיה רשאי למסור ל-Cal באמצעות הטלפון, הפקסימיליה, מערכת מענה קולי ממוחשב (להלן: "IVR"), האינטרנט וכל אמצעי אחר אשר יועמד לו על-ידי Cal, כל הוראה או הודעה בנוגע לפעולה כלשהי באמצעות הכרטיס או לגביו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבצע פעולות אותן ניתן ו/או שיהיה ניתן מפעם לפעם לבצע או לקבל באמצעות הכרטיס.

4.4 בכל מקרה שהלקוח יפנה ל-Cal או ש-Cal תפנה אליו, הרי כל הרישומים של Cal בדבר תוכנה של השיחה ישמשו הוכחה לכאורה הן לכך שאכן הלקוח פנה אל החברה או ש-Cal פנתה אליו, והן לתוכנה של אותה שיחה והן לדברים שסוכמו בה. הלקוח מצהיר בזה כי ידוע לי ש-Cal שומרת על זכותה להקליט שיחות טלפון הנערכות עם לקוחותיה אך אין היא חייבת לעשות כן.

שימוש בתקשורת

4.5 לצורך סעיף זה יתפרשו המונחים שלהלן כמפורט בצדם:
"המכשיר" - המחשב, ציוד התקשורת (לרבות המודם), מכשיר הטלפון, הטלפון הסלולארי וכל ציוד, חמרה ותכנה שבשימוש הלקוח לצורך ביצוע ההתקשרות למחשב Cal וכל הפונקציות הנלוות, לרבות אבטחת מידע
"מתן הוראות" - מתן הוראות/בקשות ישירות לביצוע של פעולות ועסקות מסוגים שונים ו/או לקבלת מידע, באמצעות המערכות (כהגדרתן להלן).


4.6 הלקוח מבקש בזה לקבל מ-Cal שירותים הניתנים באמצעות מערכות המבוססות על טלפון/פקס ו/או תקשורת מחשבים ישירה/אינטרנט ו/או מערכות סלולאר ו/או מערכות IVR (להלן לצורך סעיף זה - "השירותים"). השירותים עשויים לכלול - על-פי סוג המערכת - קבלת והעברת מידע ו/או מתן הוראות/העברת בקשות לביצוע פעולות/עסקות בכרטיס (להלן: "פעולות/עסקות בכרטיס").


4.7 הפעלת השירותים על-ידי הלקוח יבוצעו בהתאם להנחיות Cal, כפי שיימסרו לו מפעם לפעם, ידוע ללקוח כי יהיה רשאי לקבל מ-Cal באמצעות המערכות, אך ורק את כל אותם סוגי שירות ש-Cal תאשר מפעם לפעם. האמור בכתב זה יחול על כל הוראה ו/או בקשה אשר תתייחסנה לכל פעולה, עסקה, או דבר שיהיה נהוג לבצע מעת לעת עם Cal או באמצעותה - לרבות מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל:
א. בקשות לקבלת מידע.
ב. פעולות נוספות אשר Cal תאפשר בעתיד לבצע באמצעות המערכות.


4.8 מבלי לגרוע מאחריות הצדדים על-פי כל דין, ידוע ללקוח כי המערכות, מעצם היותן מבוססות על רשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים בהן, לרבות גילוי ו/או שינוי מידע הזורם בהן, על-ידי מי שאינו מורשה לכך. Cal משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך כידוע אין אפשרות לחסימה הרמטית. כדי להקטין את הסיכון, על הלקוח להקפיד על אבטחת המידע, כמפורט להלן.


4.9 מבלי לגרוע מאחריות הצדדים על-פי כל דין הלקוח מודע לסיכון הכרוך מבחינתו בכך שאמצעי אבטחת המידע יגיעו לידי מי שאינו מוסמך לכך על ידו וייעשה בם שימוש לרעה עקב מחדלו שלו, ומצהיר כי ידוע לו ש-Cal הסכימה לאפשר לו להצטרף למערכות אך ורק לאור הסכמתו והתחייבותו המפורשות כי כל שימוש באיזה מאמצעי אבטחת המידע לצורך קבלת שירות כלשהו באמצעות המערכות על-ידי צד שלישי עקב מחדלו שלו, יחייב אותו לכל דבר ועניין כאילו נעשה על ידו.


4.10 מבלי לגרוע מאחריות הצדדים על-פי כל דין, הלקוח מאשר ומצהיר כי ידוע לו הסיכונים בהצטרפות למערכות וקבלת השירותים באמצעותן וכי Cal הסכימה לאפשר לו לפעול באמצעות המערכות בתנאי מפורש כי יסכים ויתחייב כלהלן:
א. הלקוח יהיה אחראי בלעדית לשמירת כל מידע שיתקבל אצלו באמצעות המערכות ולתוצאות הישירות ו/או העקיפות של כל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
(1) שימוש של הלקוח שלא כדין במערכות, בין תוך כדי שימוש באמצעי אבטחת המידע, ובין בכל דרך אחרת.
(2) שימוש של הלקוח במערכות שלא על-פי הוראות כתב זה או הנחיות שיומצאו לו מ- Cal.
ב. מבלי לגרוע מכל האמור בכתב זה, Cal תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם ללקוח, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מהאירועים/הגורמים האלה, ככל שיקרו כפועל יוצא מאירוע שאינו בשליטת Cal ובתנאי שעשה מאמץ סביר למנעם:
(1) שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצל הלקוח ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.
(2) תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצל הלקוח.
(3) חשיפה וגילוי מידע על-ידי הלקוח לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש במערכות.


4.11 ידוע ללקוח כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות אמור, זכויות היוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית בכל תכנה, הקיימת ו/או שתפותח ו/או תוכן על-ידי או בעבור Cal במסגרת ו/או בקשר עם המערכות (לעיל ולהלן: "התכנה"), תהיינה בבעלות הייחודית המלאה והמוחלטת של Cal, או של צד שלישי ממנו רכשה Cal את הזכות להשתמש באותה תכנה.

פרשנות כתב זה


4.12 הכותרות לסעיפים שבכתב זה הן לשם נוחיות בלבד ואין להתחשב בהן בפירוש בכתב תנאי זה.


4.13 כל האמור בלשון יחיד גם ברבים משמעו וכל האמור בלשון רבים גם ביחיד משמעו וכן כל האמור בלשון זכר יקרא גם כאילו אמור גם בלשון נקבה.

ויתור על הפרות


ויתרה Cal על הפרה קודמת או על אי קיום של אחת או יותר מהתחייבויותינו כלפיה, לא ייחשב הדבר כהצדקה להפרה נוספת או לאי קיום נוסף של איזה תנאי או התחייבות כאמור והימנעותה של Cal מלהשתמש בזכות כלשהי הניתנת לה על-פי כתב זה או על-פי כל דין, לא תפורש כויתור על אותה זכות.

שינוי ההסכם וסיומו


4.14 Cal רשאית להודיע בכל עת על שינוי תנאי כתב הצטרפות זה באמצעות פרסום בעיתון יומי אחד לפחות. השינוי יכנס לתוקף 14 ימים מיום הפרסום. במקרה בו יחליט המחזיק בכרטיס כי השינוי אינו מוסכם עליו תעמוד לרשות הלקוח הזכות להחזיר את הכרטיס ולקבל החזר בעבור היתרה הצבורה בכרטיס, וזאת למשך תקופה של 30 יום ממועד פרסום השינוי.


4.15 בית המשפט המוסמך
סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תובענה או הליך אחר הנוגע לכתב זה או ביצועו יהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

 

 
 
מספר הכרטיס הנטען שלך:
3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס:
תוקף הכרטיס:
             
התווים המוצגים בתיבה למעלה: